Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i instalację fabrycznie nowych nieużywanych komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, telefonów, tabletów i innego drobnego osprzętu.
Rozstrzygnięty
16.02.2019 17:55:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i instalację fabrycznie nowych nieużywanych komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, telefonów, tabletów i innego drobnego osprzętu określonego w załaczniku nr 3 do SIWZ w ramach projektu "Podkarpackie Centrum Innowacji" realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny postępowania 2/PO/02/2019

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515001-N-2019 dnia 16 lutego 2019 roku pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff33129a-99c1-446f-b48d-97fd94b9f12f

Poniżej do pobrania SIWZ wraz z załącznikami:


Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na zapytanie wykonawców

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: dostawa i instalacja fabrycznie nowych nieużywanych komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, telefonów, tabletów i innego drobnego osprzętu (znak:2/PO/02/2019).

I.           Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów do ww. przetargu:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Tak, wymagany jest nowy system operacyjny.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: NIE, nie ma takiego wymogu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź: TAK, wymagane jest oryginalne oprogramowanie z elementem potwierdzającym legalność oprogramowania.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odpowiedź: TAK

Uwaga: Odpowiedzi na powyższe zapytania stanowią integralną część SIWZ.

 

II.   Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn. zm.) zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści w ten sposób, że:

1.       Jest:

XXII. OTWARCIE OFERT

1.                  Otwarcie ofert odbędzie się 25 luty 2019 roku o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego (ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów).

Powinno być:

XXII. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się 26 luty 2019 roku o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego (ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów).

 

2.                  Jest

XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES WYSYŁKI OFERT, JĘZYK SPORZĄDZENIA OFERT

„…Termin składania ofert upływa w dniu 25 luty 2019 r. o godzinie 10:00…”

 

Powinno być:

XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES WYSYŁKI OFERT, JĘZYK SPORZĄDZENIA OFERT

„…Termin składania ofert upływa w dniu 26 luty 2019 r. o godzinie 10:00…”

 

 

 

III. W konsekwencji wprowadzonych zmian modyfikacji ulegnie również ogłoszenie
o zamówieniu, poprzez wprowadzenie nowego terminu składania ofert oraz wprowadzenie dodatkowych informacji, co do terminu wykonania zamówienia. 


Poniżej do pobrania plik pn. "Odpowiedzi na zapytania 20 02 2019" zawierający odpowiedzi na zapytania wykonawców, udzielone w dniu 20 lutego 2019 roku.