Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych
Nierozstrzygnięty
09.11.2018 16:22:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych. Numer referencyjny postępowania 1/PO/11/2018.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 646818-N-2018 dnia 9 listopada 2018 roku pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=75cececd-50ca-4204-ade2-6f869e8b0392 

Poniżej do pobrania SIWZ wraz z załącznikami


Dnia 20.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia złożonych ofert. Poniżej skan protokołu z otwarcia ofert wraz z cenami złożonych ofert.

Wyniki postępowania zostaną opublikowane do dnia 21.11.2018, po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert.