Dostawa artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu ,,Podkarpackie Centrum Innowacji"
Rozstrzygnięty
30.04.2021 15:29:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
nr1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na całość zamówienia składa się dostawa materiałów biurowych szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 przedmiotowego zapytania ofertowego.