Usługa opracowania projektu aranżacji wnętrz dla budynku biurowego z częścią handlową, garażem wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, wjazdem oraz przełożeniem istniejącej infrastruktury
Rozstrzygnięty
03.11.2020 14:36:00

Przedmiotem zamówienia opracowanie projektu aranżacji wnętrz dla nowopowstałego budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr
1 „Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na całość zamówienia składa się opracowanie projektu aranżacji wnętrz nowopowstałego budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego. Projekt architektoniczny powinien uwzględniać rzuty poszczególnych pomieszczeń wraz z opisem technicznym projektowanych przestrzeni, umeblowania oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do wykonania prac budowlanych dla każdej z branż, bez mebli ruchomych jednak z uwzględnieniem ich lokalizacji. Wykonawca winien wykonać rysunki uwzględniające kolorystykę, fakturę materiałów, rzuty posadzek, rozwinięcia ścian w łazienkach, kuchni, oraz  charakterystyczne wizualizacje dla każdego pomieszczenia - w trzech wariantach/koncepcjach przedstawionych Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia opracuje zestawienia rozwiązań materiałowych i ilościowych dla poszczególnych pomieszczeń, projekty mebli wbudowanych z uwzględnieniem niezbędnych detali i przekrojów. Koncepcja i projekt aranżacji muszą zostać dopasowane do wymogów odpowiadających standardowi  istniejących pomieszczeń, instalacji branżowych i pozostałych elementów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu