Obsługa prawna inwestycji pn. ,,Budowa budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie
Rozstrzygnięty
06.05.2020 15:41:00

Na całość zamówienia składa się obsługa prawna inwestycji polegająca na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wybór Generalnego Wykonawcy w formule wybuduj oraz Inwestora Zastępczego. Obsługa prawna przedmiotowych postępowań obejmuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór prawny nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi
w ramach postępowań przetargowych oraz realizacji umówi kontraktów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Zamówienie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest dostępne pod adresem:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1bc655e4-67e7-4fe1-9ce0-3a8237816468


Pytania i odpowiedzi

W zawiązku z otrzymaniem pytań dotyczących przedmiotowego postępowania Zamawiający w dniu 12 maja 2020 roku publikuje wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikami. Jednocześnie Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c6216907-8cbc-4811-92ff-6c564628db5d.

Ponadto Zamawiający informuje , że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert  z dnia 14.05.2020r. g. 9:00 ( składanie ofert), godz. 9:30 ( otwarcie ofert) na dzień 15.05.2020 godz. 9:00 ( składanie ofert), 9:30 ( otwarcie ofert)