Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących
Rozstrzygnięty
20.12.2019 15:33:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących.

Numer referencyjny postępowania PCI-2/12/2019.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637095-N-2019 dnia 20 grudnia 2019 roku pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=34c82b7c-885e-4ad0-bc5a-ff4e1da6cee7

Poniżej do pobrania SIWZ wraz z załącznikami

 Przedmiot zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 

W ramach części I - dostawa sprzętu komputerowego: 1. Komputer przenośny, laptop /typ 1- 6 sztuk; 2. Komputer przenośny, laptop / typ 2- 10 sztuk; 3. Pakiet biurowy, oprogramowanie - 16 sztuk; 4. Skaner szczelinowy- 1 sztuka; 5 Stacja Dokująca -16 sztuk; 6. Monitor LED IPS- 16 stuk; 7. Zestaw bezprzewodowy (klawiatura i mysz) - 16 sztuk; 8.Dysk zewnętrzny- 3 sztuki; 9. Pamięć flash (pendrive) - 10 sztuk.

W ramach części II - urządzenia drukujące i biurowe: 1. Urządzenia wielofunkcyjne ( skan/drukarka/ksero) A3 - 1 sztuka; 2. Urządzenie wielofunkcyjne (skan/drukarka/ksero) A4 - 3 sztuki; 3. Niszczarka dokumentów - 4 sztuki.

W ramach części III- telefony komórkowe typu smartphone - 16 sztuk.


W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty dla każdej z trzech części zamówienia, poniżej opublikowane zostały informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych omyłkowo zamieścił "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" przypadkowo wskazujące na zmianę  umieszczonego poniżej "Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia". Zmiana ta  dotyczy innego postępowania, za co serdecznie przepraszamy.

Pytania i odpowiedzi

Dnia 23 grudnia wpłynęły pytania do Zamawiającego. W dniu 27.12.2019 Zamawiający opublikował treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi znajdują się w załączniku Wyjaśnienia treści SWIZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi nie wpływają na zmianę treści SWIZ, a termin składania ofert pozostaje bez zmian.