Dostawa gazu ziemnego do budynków PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
09.04.2024 12:49:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Dostawa gazu ziemnego do budynków PCI Sp. z o.o. 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Dostawa gazu ziemnego do budynków PCI Sp. z o.o. - Platforma Zakupowa


12 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Wyjaśnienia treści SWZ. 

15 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 15 kwietnia 2024 roku;
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
3) Załącznik nr 1 do IDW - Formularz ofertowy po zmianach;
4) Załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ - wzór umowy po zmianach.  

16 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16 kwietnia 2024 roku.

17 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 17 kwietnia 2024 roku;
2) Formularz ofertowy - po zmianach 17.04.2024.

17 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 17 kwietnia 2024 roku cz. II;
2) Formularz ofertowy - po zmianach 17.04.2024 ostateczny.

22 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

24 kwietnia 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 

06 maja 2024 rok, Zamawiający dołącza następującą dokumentację:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.