Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków Podkarpackiego Centrum Innowacji
Rozstrzygnięty
12.03.2024 13:18:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków Podkarpackiego Centrum Innowacji


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 


Postępowanie: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków Podkarpackiego Centrum Innowacji - Platforma ZakupowaUWAGA!


Biorąc pod uwagę specyfikację zamówienia Zamawiający przed sporządzeniem oferty wymaga od Wykonawców wzięcia udziału w wizji lokalnej. 


WIZJA LOKALNA ZOSTAŁA WYZNACZONA NA DZIEŃ 14 MARCA 2024 ROKU, NA GODZINĘ 13, W PODKARPACKIM CENTRUM INNOWACJI, PRZY ULICY LENARTOWICZA 4, 35-051 RZESZÓW


WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE I SWZ - IDW. 
14 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia. 15 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Wyjaśnienia treści SWZ;

2) Formularz ofertowy - po zmianach. 


20 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację zadania. 


22 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert.


22 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.