Przeprowadzenie warsztatów z obszaru Pitching i storytelling
Unieważniony
12.03.2024 12:55:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Przeprowadzenie warsztatów z obszaru Pitching i storytelling


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Przeprowadzenie warsztatów z obszaru Pitching i storytelling - Platforma Zakupowa
15 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Wyjaśnienia treści SWZ


20 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na realizację zadania. 


21 marca 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 


05 kwietnia 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


22 kwietnia 2024 rok, Zamawiający załącza następującą dokumentację:

1) Zawiadomienie o uchyleniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania.