Świadczenie usług szkoleniowych dla Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) - zamówienie z podziałem na cztery części
Rozstrzygnięty
14.02.2024 08:41:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Świadczenie usług szkoleniowych dla Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) - zamówienie z podziałem na cztery części


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Świadczenie usług szkoleniowych dla Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) - zamówienie z podziałem na cztery części - Platforma Zakupowa21 luty 2024 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację niniejszego zadania.


22 luty 2024 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

- Wyjaśnienia treści SWZ. 


23 luty 2024 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

- Informacja z sesji otwarcia ofert. 


29 luty 2024 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


Pytania i odpowiedzi