Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
17.01.2024 22:13:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby PCI Sp. z o.o.


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby PCI Sp. z o.o. - Platforma Zakupowa24 stycznia 2024 rok, dołączono do postępowania poniższe załączniki:
1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na realizację zadania. 

26 stycznia 2024 rok, dołączono do postępowania poniższe załączniki:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert;
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.