Zapytanie ofertowe nr 03/06/2019 z dnia 27 czerwca 2019 na dostawę laptopów, stacji dokujących, monitorów i akcesoriów komputerowych
Rozstrzygnięty
27.06.2019 16:27:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dostawy laptopów, stacji dokujących, monitorów i akcesoriów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 05.07.2019 r.do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

        osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub

        drogą pocztową (przez posłańca/kuriera itp.) na adres siedziby Zamawiającego, tj.:

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów.


W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.


Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności pod numerem 1192767 (link)Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Protokół z otwarcia ofert znajduje się poniżej w załączonym pliku  (protokół z otwarcia ofert).Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę InFast Sp. z o.o. z siedzibą ul., Legionów 31, 35-111 Rzeszów z ceną brutto 67.896,00 zł.

Oferta uzyskała maksymalną ilość 100 punktów.

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)