Dostawa artykułów spożywczych do PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
13.11.2023 14:00:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Dostawa artykułów spożywczych do PCI Sp. z o.o.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa artykułów spożywczych do PCI Sp. z o.o. (funduszeeuropejskie.gov.pl)21 listopad 2023 rok, Zamawiający załącza następujące dokumenty:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert - 21.11.2023

21 listopad 2023 rok, Zamawiający załącza następujące dokumenty:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty