Rozbudowa systemu kontroli dostępu
Rozstrzygnięty
10.11.2023 21:19:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Rozbudowa systemu kontroli dostępu"


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Rozbudowa systemu kontroli dostępu - Platforma Zakupowa21 listopad 2023 rok, godz. 07:29, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje zadania. 21 listopad 2023 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert;

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


Pytania i odpowiedzi