Dostawa wraz z montażem telebimu LED do Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
08.11.2023 12:41:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa wraz z montażem telebimu LED

do Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o."


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Dostawa wraz z montażem telebimu LED do Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. - Platforma Zakupowa
13 listopad 2023, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:
1) Wyjaśnienia treści SWZ - 13.11.2023r. 

16 listopad 2023, godz. 08:28, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:
1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania. 

16 listopad 2023, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert.

21 listopad 2023, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.