Dostawa ledonów i oświetlenia LED do Podkarpackiego Centrum Innowacji – zamówienie z podziałem na 2 części
Unieważniony
31.10.2023 10:22:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa ledonów i oświetlenia LED do Podkarpackiego Centrum Innowacji – zamówienie z podziałem na 2 części"


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Dostawa ledonów i oświetlenia LED do Podkarpackiego Centrum Innowacji – zamówienie z podziałem na 2 części - Platforma Zakupowa31.10.2023 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

1) Zmiana treści SWZ;

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.10.2023.09.11.2023 rok, godz. 07:33, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 09.11.2023 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 10.11.2023 rok, Zamawiający załącza poniższe dokumenty:

1) Zawiadomienie o dokonaniu czynności unieważnienia postępowania