Dostawa wraz z montażem żaluzji i rolet wewnętrznych - zamówienie z podziałem na 2 części
Rozstrzygnięty
27.10.2023 15:47:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa wraz z montażem żaluzji i rolet wewnętrznych – zamówienie z podziałem na 2 części"


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Dostawa wraz z montażem żaluzji i rolet wewnętrznych - zamówienie z podziałem na 2 części - Platforma Zakupowa08.11.2023 rok, godz. 07:21 - Zamawiający załączył poniższy dokument:
1) Informacja o kwocie, jaka Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

08.11.2023 rok - Zamawiający załączył poniższy dokument:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 

17.11.2023 rok - Zamawiający załączył poniższy dokument:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert.