Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, stacji dokujących, monitorów i akcesoriów komputerowych.
Unieważniony
17.06.2019 22:59:00

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dostawy laptopów, stacji dokujących, monitorów i akcesoriów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25.06.2019 r., do godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

        osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub

        drogą pocztową (przez posłańca/kuriera itp.) na adres siedziby Zamawiającego, tj.:

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów.


W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego.


Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności pod numerem 1191101 (link)


Informacja z otwarcia ofert

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie z ceną brutto 118 818,00 zł, gwarancją 36 miesięcy i terminem dostawy 3 dni;

2. Oferta Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków z ceną brutto 85 764,21 zł, gwarancją 36 miesięcy i terminem dostawy 3 dni.

Poniżej w plikach opublikowano protokół z otwarcia ofert.


Postępowanie zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia - oferowany przedmiot zamówienia niezgodny ze specyfikacją techniczną zamówienia.

Poniżej do pobrania "informacja o unieważnieniu postępowania".