Dostawa gogli VR oraz adaptera.
Rozstrzygnięty
25.10.2023 13:00:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa gogli VR oraz adaptera.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/177902