Dostawa mebli do Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – zamówienie z podziałem na 2 części
Nierozstrzygnięty
24.10.2023 22:36:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa mebli do Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – zamówienie z podziałem na 2 części"


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Profil Nabywcy - Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (platformazakupowa.pl)
W dniu 30.10.2023 Zamawiający, w wyniku otrzymanego zapytania, dokonuje zmian w zakresie treści SWZ odnośnie kryterium oceny  oraz terminu składania ofert, jak i terminu związania ofertą, w związku z czym  zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ wraz z załącznikami:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 30.10.2023;

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.10.2023;

3) Formularz ofertowy - 30.10.2023.W dniu 06.11.2023, o godz. 07:36 Zamawiający dołączył następujący dokument:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 06.11.2023, Zamawiający dołączył następujący dokument:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert. 


W dniu 15.11.2023, Zamawiający dołączył następujący dokument:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert