Dostawa narzędzi do modelarni
Rozstrzygnięty
20.10.2023 08:58:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Dostawa narzędzi do modelarniAdres strony internetowej prowadzonego postępowania: 


Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa narzędzi do modelarni (funduszeeuropejskie.gov.pl)

24.10.2023 - Zamawiający dołącza poniższy plik do dokumentacji postępowania:
1) Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - 24.10.2023. 

30.10.2023 - Zamawiający dołącza poniższy plik do dokumentacji postępowania:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert - 30.10.2023

07.11.2023 - Zamawiający dołącza poniższy plik do dokumentacji postępowania:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.