Dostawa ozdób graficznych do PCI ProtoLab
Unieważniony
18.10.2023 09:05:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Dostawa ozdób graficznych do PCI ProtoLabAdres strony internetowej prowadzonego postępowania: 


Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa ozdób graficznych do PCI ProtoLab (funduszeeuropejskie.gov.pl)
26.10.2023 rok, Zmawiający załącza następujące dokumenty:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert;

2) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert.