Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji
Nierozstrzygnięty
04.08.2023 09:16:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i nast.  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

 

 

"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji"


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Profil Nabywcy - Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (platformazakupowa.pl)
UWAGA!

W niniejszym postępowaniu Zamawiający ustanowił OBLIGATORYJNĄ WIZJĘ LOKALNĄ, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 roku, o godzinie 10:00, przy ulicy Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Szczegółowy opis zawiera Rozdział VI rozdziału I Specyfikacji Warunków Zamówienia. 16 sierpnia 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 16.08.2023.17 sierpnia 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 17.08.2023.21 sierpnia 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Informacja o kwocie jaką, Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.24 sierpnia 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 24.08.2023.30 sierpnia 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 30.08.2023.31 sierpnia 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 31.08.2023.11 września 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert - 11.09.2023. 22 września 2023 rok, Zamawiający dołącza następujące dokumenty:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty