Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 5 części
Rozstrzygnięty
26.07.2023 19:44:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 5 części"


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167867