Dostawa materiałów administracyjno - biurowych
Rozstrzygnięty
25.07.2023 09:01:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa materiałów administracyjno - biurowych"


 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Profil Nabywcy - Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (platformazakupowa.pl)

31 lipca 2023 rok, Zamawiający dołącza poniższy załącznik:

1) Wyjaśnienia treści SWZ - 31.07.2023. 02 sierpień 2023 rok, Zamawiający dołącza poniższy załącznik:

1) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 02 sierpień 2023 rok, Zamawiający dołącza poniższy załącznik:

1) Informacja z sesji otwarcia ofert - 02.08.2023. 03 sierpień 2023 rok, Zamawiający dołącza poniższy załącznik:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.