Wykonanie i montaż dwóch billboardów promocyjnych.
Rozstrzygnięty
17.07.2023 11:36:00


PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn. Wykonanie i montaż dwóch billboardów promocyjnych.


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/791959