Przeprowadzenie szkoleń BHP dla użytkowników ProtoLab
Rozstrzygnięty
26.06.2023 10:37:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2) w związku z art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Przeprowadzenie szkoleń BHP dla użytkowników ProtoLab"

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Profil Nabywcy - Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (platformazakupowa.pl)

28 czerwca 2023 rok - Zamawiający dodał nowy załącznik:
1) załącznik nr 1 do IDW - formularz ofertowy po zmianach;
2) załącznik nr 1 do Rozdziału II - wzór umowy.

Zamawiający w formularzu ofertowym oraz wzorze umowy zawarł dodatkowy zapis w zakresie ilości maksymalnej i minimalnej szkoleń, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ. Informacja nie stanowi zmiany, która ma wpływ na konieczność nanoszenia zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, bądź zmianie terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu dokonali ich wycofania, a następnie złożenia z wykorzystaniem nowego formularza ofertowego.05 lipca 2023 rok - Zamawiający dodał nowy załącznik:
1) Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


06 lipca 2023 rok - Zamawiający dodał nowy załącznik:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert - 06.07.2023.


12 lipca 2023 rok - Zamawiający dodał nowy załącznik:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.