Dostawa miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie do pracy biurowej na potrzeby PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
16.06.2023 21:51:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie do pracy biurowej na potrzeby PCI Sp. z o.o."

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Postępowanie: Dostawa miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie do pracy biurowej na potrzeby PCI Sp. z o.o. - Platforma Zakupowa
W dniu 19 czerwca 2023 roku, dodano nowy załącznik:
- Wyjaśnienia treści SWZ - 19.06.2023


W dniu 26 czerwca 2023 roku, o godz, 08:08, dodano nowy załącznik:
- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 


W dniu 26 czerwca 2023 roku, dodano nowy załącznik:
- Informacja z sesji otwarcia ofert - 26.06.2023. 


W dniu 28 czerwca 2023 roku, dodano nowy załącznik:
- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.