Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
09.06.2023 00:03:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby PCI Sp. z o.o.


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 


Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby PCI Sp. z o.o. (funduszeeuropejskie.gov.pl)


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161848 


W dniu 19 czerwca 2023 roku, dodano nowy załącznik:

- Informacja z sesji otwarcia ofert - 19.06.2023W dniu 20 czerwca 2023 roku, dodano nowy załącznik:

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej