Świadczenie usługi wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych
Rozstrzygnięty
01.06.2023 09:39:00

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Świadczenie usługi wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Świadczenie usługi wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych (funduszeeuropejskie.gov.pl)


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160805W dniu 12.06.2023, dodano nowy załącznik:

- Informacja z sesji otwarcia ofert - 12.06.2023.W dniu 14.06.2023, dodano nowy załącznik:

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.