Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 6 części
Rozstrzygnięty
29.05.2023 21:13:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 6 części

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 6 części (funduszeeuropejskie.gov.pl)07.06.2023 rok, dodano nowy załącznik:

- Informacja z sesji otwarcia ofert;

- Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w części 1, 3, 4, 5, 6