Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o.
Rozstrzygnięty
25.05.2023 21:57:00
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

 35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o."

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o. (funduszeeuropejskie.gov.pl)02 czerwca 2023 rok, dodano nowy załącznik:

- Informacja z sesji otwarcia ofert. 05 czerwca 2023 rok, dodano nowy załącznik:

 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.