Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 6 części
Unieważniony
18.05.2023 21:51:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ProtoLab – zamówienie z podziałem na 6 części

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15910024.05.2023r., dodano nowy załącznik:

- wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. 29.05.2023r., dodano nowy załącznik:

- Informacja z sesji otwarcia ofert - 29.05.2023;

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.