Dostawa urządzeń elektronicznych, pomiarowych i akcesoriów do prac elektronicznych oraz modułów i części elektronicznych dla pracowni ProtoLab – zamówienie z podziałem na 2 części
Rozstrzygnięty
17.05.2023 22:27:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia fakultatywnych negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Dostawa urządzeń elektronicznych, pomiarowych i akcesoriów do prac elektronicznych oraz modułów i części elektronicznych dla pracowni ProtoLab – zamówienie z podziałem na 2 części"

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/768385 W dniu 25.05.2023 roku, dodano poniższe załączniki:

- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 26.05.2023 roku, dodano poniższe załączniki:

- Informacja z sesji otwarcia ofert - 26.05.2023. W dniu 29.05.2023 roku, dodano poniższe załączniki:

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w zakresie części 1. W dniu 13.06.2023 roku, dodano poniższe załączniki:

- Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych - 13.06.2023. W dniu 15.06.2023 roku, dodano poniższe załączniki:

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.