Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o.
Unieważniony
17.05.2023 14:21:00PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o.

 35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, woj. podkarpackie

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, pn.

 

 

"Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o."

 


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158808 W dniu 25.05.2023 roku dodano poniższe załączniki:

- Informacja z sesji otwarcia ofert;

- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.